De antichrist

Mensen! Wanneer het uur aanbreekt, waarop volgens de goddelijke Wil de reiniging en de scheiding op de aarde moet plaatsvinden, let dan op de u voorspelde, deels bovenaardse tekenen aan de hemel!

Laat u dan niet van de wijs brengen door die mensen en ook kerken, die zich reeds lang aan de antichrist overleverden. Treurig is het, dat tot dusver niet eens de kerken wisten, waar ze deze antichrist moesten zoeken, die toch al zo lang overal onder de mensen werkzaam is. Als ze ook maar enigszins wakker waren, zouden zij het moeten merken! Wie kan immers nog antichristelijker handelen dan diegenen, die Christus zelf destijds bestreden en tenslotte ook vermoordden! Wie kon zich meer en ook duidelijker als tegenstander van Christus doen kennen!

Het waren dragers en vertegenwoordigers van de aardse religie, voor wie de waarachtigeleer van God, gebracht in en door de Godszoon, niet in hun eigen stelsel paste. De waarachtige Boodschap van God kon daar immers niet in passen, omdat de organisatie van de kerkelijke dragers van aardse waardigheden op aardse invloed, op aardse macht en uitbreiding daarvan gericht was.

Heel duidelijk bewezen zij daarmee, dat zij de dienaren waren van het menselijk verstand, dat alleen op aardse kennis en aardse macht is gericht en vijandig, belemmerend tegenover alles staat, wat buiten het aardse begripsvermogen ligt! Aangezien God nu volledig buiten het aardse verstandelijke weten staat en evenzo het geestelijke, is juist het verstand daarbij de enige werkelijke hinderpaal! Het is in zijn aard daarom ook tegenstander van al het goddelijke en al het geestelijke! En daarom als logisch gevolg met het verstand ook alle mensen die dat als het voornaamste en hoogste beschouwen, alleen daarop proberen te bouwen!

De toenmalige dragers van de religie vreesden door de uitleg van de Godszoon invloed op het volk te verliezen. Dat was, zoals tegenwoordig iedereen weet, de voornaamste reden voor de laster over Christus, die zij trachtten rond te strooien, en tenslotte ook voor de terechtstelling van de Godszoon. Zij sloegen Hem als godslasteraar aan het kruis, die door dezelfde God gezonden was om uitleg te brengen, voor wiens dienaren zij zich uitgaven!

Zo weinig kenden zij in werkelijkheid die God en zijn Wil, van wie zij de mensen wilden doen geloven dat zij Hem dienden, tot wiens eer en tot wiens aardse verdediging zij deze Godszoon, de Godsgezant, echter … vermoordden!

Dat was het rampzalige gevolg van het feit, dat zij slaven waren van hun aardse verstand, dat alleen omwille van zijn invloed zo streed. Zij stelden zich als beulswerktuigen in dienst van de antichrist, voor wie zij in stilte in zichzelf een troon hadden opgericht. Want daarin vonden zij bevrediging van menselijke zwakheden, zoals verwaandheid, hoogmoed en hun ijdelheid.

Wie een nog duidelijker bewijs verwacht is niet te helpen, want iets dat van nog meer vijandschap getuigt jegens Christus, de Godszoon en diens woorden, bestaat niet! En antichrist betekent immers: strijder tegen Christus, tegen de verlossing van de mens door middel van de Boodschap van God. Het aardse verstand dreef hen hiertoe! Juist dit is als giftig gewas van Lucifer voor hem een werktuig, dat voor de mensheid het gevaarlijkst is geworden!

Daarom is ooit voor de mens het onevenredig aankweken van het menselijke verstand tot erfzonde uitgegroeid! Daarachter staat echter Lucifer zelf als antichrist in eigen persoon! Hijis het, die zijn hoofd kon opheffen door toedoen van de mensen! Hij, de enige werkelijk God-vijandige! Hij heeft zich de naam antichrist verworven door zijn vijandige strijd tegen de zending van de Godszoon. Geen ander zou de kracht en de macht hebben gehad om tot antichrist te worden.

En Lucifer bedient zich op aarde in zijn strijd tegen de Wil van God niet slechts van één mens, maar van vrijwel de gehele mensheid, die hij daarmee ook naar het verderf leidt door de uitwerking van de goddelijke toorn! Wie dat niet kan begrijpen, het meest vanzelfsprekende, dat alleen Lucifer zelf de antichrist kon zijn, die het waagt zich tegenover God te plaatsen, die zal het nooit mogelijk zijn iets te begrijpen van al datgene wat zich buiten het grofstoffelijke, dus buiten het zuiver aardse afspeelt.

En zoals het destijds was, zo is het ook tegenwoordig nog! Zelfs nog veel erger. Ook nu zullen veel vertegenwoordigers van religies verbitterd willen strijden om de tot dusver gevolgde aards-verstandelijke regels in de tempels en de kerken in stand te houden.

Juist dit menselijke verstand, dat al het edelere innerlijk aanvoelen beperkt, is wel één van de meest geraffineerde kweekproducten van Lucifer die hij onder de mensheid kon uitstrooien. Alle slaven van het verstand echter zijn in werkelijkheid dienaren van Lucifer,die mede schuldig zijn aan de vreselijke ineenstorting die daardoor over de mensheid moet komen!

Omdat nu geen mens de antichrist achter het verstand zocht, was de angstwekkende ontwikkeling hiervan des te gemakkelijker! Lucifer triomfeerde, want daarmee sloot hij de mensheid af van elk begrijpen van al datgene, wat buiten het grofstoffelijke ligt. Van heteigenlijke leven! Van de plaats, waar pas het contact begint met het geestelijke, dat naar de nabijheid van God leidt!

Hij zette daarmee zijn voet op deze aarde als heer en meester van de aarde en van het grootste gedeelte van de mensheid!

Daardoor was het ook niet te verwonderen, dat hij tot aan de altaren kon doordringen, en dat aardse religieuze vertegenwoordigers, ook van christelijke kerken, hem ten offer moesten vallen. Ook zij verwachten immers de antichrist pas vlak vóór het aangekondigde Gericht. De grote Openbaring in de Bijbel bleef in dit opzicht, zoals zoveel meer, tot dusver nog onbegrepen.

De Openbaring zegt, dat deze antichrist vóór het Gericht zijn hoofd zal opheffen! Maar niet, dat hij dan pas komt! Wanneer daarin gezegd wordt dat hij zijn hoofd opheft, dan laat dat toch zien dat hij er al moet zijn, maar niet dat hij dan pas komt. Hij zal op het hoogtepunt van zijn heerschappij staan kort vóór het Gericht, dat is daarmee bedoeld!

U, die nog niet geestelijk doof en blind bent geworden, luister naar deze waarschuwende stem! Span u in, zelf eens heel ernstig na te denken. Blijft u hierin nog langer gemakzuchtig, dan geeft u zichzelf aan de ondergang prijs!

Wanneer men van het leger van een giftige slang de afdekkende beschermlaag wegneemt,en deze plotseling merkt dat zij daardoor zichtbaar is geworden, dan zal zij vanzelfsprekend trachten, naar deze ruwe hand uit te schieten om te bijten.

Niet anders hier. De antichrist die zich ontdekt ziet, zal zich direct door middel van zijn dienaren verzetten, bij de ontmaskering schreeuwen en al het mogelijke doen om zich te handhaven op de troon die de mensheid hem bereidwillig aanbood. Dit alles kan hij echter alleen doen door middel van degenen die hem innerlijk vereren.

Let daarom nu scherp op uw omgeving, wanneer de strijd begint! Juist aan het schreeuwen zult u hen des te duidelijker herkennen, ieder die bij hem hoort! Want zij zullen wederom,net als destijds, leven in angst voor een zuivere waarheid, in vijandschap!

De antichrist zal opnieuw proberen, zijn invloed op de aarde krampachtig vast te houden. Let op zijn onzakelijkheid bij het verweer en bij de aanval, want wederom zal hij alleen maar met laster en verdachtmaking te werk gaan, omdat zijn aanhangers tot niets anders in staat zijn. Tegenover de Waarheid te gaan staan en deze te weerleggen is niet mogelijk.

Zo zullen dienaren van Lucifer ook de Godsgezant bestrijden, net zoals destijds de Godszoon!

Waar dat geprobeerd wordt, let daar goed op; want daarmee willen zulke mensen Lucifer alleen maar beschermen om zijn heerschappij op aarde in stand te houden. Daar is een haard van het duister, ook wanneer de mensen uiterlijk een licht aards gewaad plegen te dragen, ook wanneer zij dienaren zijn van een kerk.

Vergeet niet wat er gebeurd is tijdens het leven van de Godszoon op aarde, maar bedenk, dat tegenwoordig nog dezelfde antichrist, met een nog veel grotere aanhang van mensen, zich inspant om de heerschappij op aarde te behouden, aan de vernietiging te ontsnappen en ook in de toekomst de ware Wil van God te verduisteren.

Let daarom zorgvuldig op alle tekenen die voorspeld zijn! Het gaat voor iedere enkeling om de laatste beslissing. Redding of ondergang! Want ditmaal is het Gods Wil, dat verloren zal gaan, wat zich nogmaals tegen Hem waagt te verzetten!

Iedere nalatigheid daarbij wordt voor u tot Gericht! – Niet boven een kerk zullen tekenen van God staan, niet een kerkelijke drager van aardse waardigheden zal het kenteken dragen, dat hij Godsgezant is! Maar alleen Hij, die met deze tekenen onverbrekelijk is verbonden, die ze daarom ook levend stralend draagt, zoals eens de Godszoon, toen Hij hier op aarde verbleef. Het is het Kruis van de Waarheid, levend stralend in Hem, en de Duif boven Hem! Deze zullen zichtbaar worden voor al diegenen, die begenadigd zijn om het geestelijke te zien, teneinde daarvan getuigenis af te leggen tegenover alle mensen op aarde; want er zullen onder alle volkeren begenadigden zijn, die ditmaal mogen ‘zien’, als laatste genade van God! – – –

Nooit kunnen deze hoge tekenen van de heilige Waarheid worden voorgespiegeld. Dat speelt ook Lucifer niet klaar, die daarvoor moet vluchten, en nog minder een mens. Wie zich daarom nog tegen dit teken van God wil verzetten, die stelt zich nu op tegenover God als Gods vijand. Hij laat daarmee zien, dat hij geen dienaar van God is noch was, ongeacht wat hij tot dusver op aarde heeft voorgegeven te zijn.

Zorg ervoor, dat niet ook u daartoe behoort!