Abd-ru-shin

Abd-ru-shin_02

Abd-ru-shin biedt in zijn werken aan iedereen hulp om tot een innerlijk stabiele, sterke persoonlijkheid te kunnen rijpen. In zijn voordrachten over de fundamentele vragen van het menselijk bestaan – leven en dood, lot en gerechtigheid, God en zijn schepping – wordt een sluitend wereldbeeld zichtbaar, dat door compleetheid en logica in het weten een vast anker verschaft.

Over zijn doel zei Abd-ru-shin in 1936:

„Mijn doel is van geestelijke aard!

Ik breng echter geen nieuwe religie, wil geen nieuwe kerk stichten, evenmin een of andere sekte, maar ik geef in alle eenvoud een helder beeld van het zelfstandige werken van de schepping, dat de Wil van God draagt, waardoor de mens tot een duidelijk inzicht kan komen, welke wegen voor hem de juiste zijn.”

In overeenstemming met deze leidende gedachte wilde Abd-ru-shin zijn Boodschap centraal gesteld zien, nooit echter de blik op zijn persoon richten als middelpunt van het Graalsweten. Persoonsverheerlijking wees hij van de hand. Helder en duidelijk nodigde hij zijn lezers uit, “niet op de brenger, maar op het Woord acht te slaan”.

* * *

Abd-ru-shin werd op 18 april 1875 in Bischofswerda bij Dresden, Duitsland, geboren en met de naam Oskar Ernst Bernhardt gedoopt. In de geborgenheid van zijn ouderlijk huis beleefde hij een gelukkige jeugd, waarop een opleiding als koopman en de zelfstandige beroepsuitoefening in Dresden volgden.

In de daaropvolgende jaren ondernam Oskar Ernst Bernhardt verre reizen en ontwikkelde hij zich van koopman steeds meer tot gewaardeerd schrijver. Zijn werk omvat onder andere reisbeschrijvingen, romans en verhalen. Als lid van de Duitse bond van toneelschrijvers schreef hij ook toneelstukken, waarvan er verscheidene succesvol in Leipzig en ook andere plaatsen voor het eerst werden opgevoerd.

Nadat hij ook een tijdlang in Zwitserland en in Amerika gewoond had, ging Oskar Ernst Bernhardt in 1913 naar Londen. Daar moest hij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meebeleven en werd hij in 1915 op The Isle of Man geïnterneerd. In het voorjaar van 1919 kon Oskar Ernst Bernhardt naar zijn vaderland terugkeren, waar hij zich toen van zijn eigenlijke levensopgave bewust werd. Hij besefte dat hij zijn medemensen dat omvattende scheppingsweten zou doorgeven dat hij zelf in zich droeg.

De Graalsboodschap die hij vanaf 1923 neerschreef – aanvankelijk in de vorm van zogenaamde Gralsblätter (Graalsbladen) en ook als openbare voordrachten, later als boek – , schreef Oskar Ernst Bernhardt onder de naam Abd-ru-shin.

Deze naam bestaat uit Perzisch-Arabische elementen, die ‘Dienaar van het Licht’ of ‘Zoon van het Licht’ betekenen. Deze sloot aan bij een vroeger leven op aarde en zou zich voortaan onscheidbaar met zijn werk verbinden.

* * *

In 1929, een jaar nadat Abd-ru-shin op de Vomperberg in Tirol, Oostenrijk, de aardse woonplaats had gevonden en waar hij zijn Graalsboodschap wilde voltooien, zag hij zich genoodzaakt tot een kritische stellingname tegenover het nationaalsocialistische gedachtegoed.

Zo zei hij, dat het oordelen naar ras, natie of religie een waarachtig mens onwaardig is’.

„Dat is te kleinzielig en een echt mens onwaardig. Geloven deze mensen, dat zij eens met nationale kleuren en volksliederen het Rijk van God kunnen binnentrekken?[…] Hoe eenzijdig zijn bovendien de rassenonderzoekers, die alleen naar het uiterlijk, naar het grofstoffelijke proberen te oordelen, terwijl de eigenlijke mens de geest is, de enige die telt. En deze geest is ouder dan het tegenwoordige en vroegere aardse lichaam. Laten we het eens zuiver aards bekijken: een goed mens zal altijd dezelfde zijn, ook als hij veelvuldig van kleding wisselt. Hij is in dagelijkse kleding precies dezelfde als hij in zondagse kleding is. Niet anders is het met de geest, de eigenlijke mens.”

  • Vragen en antwoorden, vraag 56

Fanatisme, laster en confessionele dogmatiek zijn niet te verenigen met de Graalsboodschap, waarin de bereidheid tot zelfstandig, zakelijk georiënteerd en onbevooroordeeld denken als basisvoorwaarde vooropgesteld wordt.

In 1938, dadelijk na de machtsgreep van de nationaalsocialisten in Oostenrijk, werd de intussen ontstane ‘Graalsnederzetting’ op de Vomperberg in Tirol zonder schadevergoeding onteigend. Abd-ru-shin werd op 12 maart gevangen genomen en later, in september 1938, onder arrest van de Gestapo gesteld – eerst in Schlauroth bij Görlitz, daarna in Kipsdorf in het Ertsgebergte.

Het zegenrijke werken van Abd-ru-shin kwam daarmee tot een eind, iedere verdere activiteit in de vervulling van zijn taak werd hem door de machthebbers van die tijd verboden. Op 6 december 1941 stierf Abd-ru-shin aan de gevolgen van deze maatregelen. Zijn aardse lichaam werd op 11 december 1941 in zijn geboorteplaats Bischofswerda begraven. Het kon pas in 1949 worden overgebracht naar de Vomperberg, toen de Graalsnederzetting na het einde van de oorlog door de overheid aan de weduwe van Abd-ru-shin, Maria Bernhardt, was teruggegeven.

Er zijn talrijke beschrijvingen van personen, die Abd-ru-shin persoonlijk konden leren kennen en die diep geraakt waren door zijn eenvoudige natuurlijkheid, maar ook door zijn eerbiedwaardige en tegelijk vriendelijke aard. In een artikel in een Münchener krant uit 1933 staat: “Er is iets geheimzinnigs dat hem omgeeft en uit de heldere, scherpe en daarbij vriendelijke blik in zijn ogen spreekt en als een groet uit lichte verten werkt.”

Tijdens zijn laatste levensjaren heeft Abd-ru-shin zijn Graalsboodschap bewerkt en gaf daarmee vorm aan de ‘Laatste geautoriseerde uitgave’. Verdere bijzonderheden vind u op de website van de Stiftung Gralsbotschaft.